Strateginen työkalu, jolla tunnistetaan johdon tai keskijohdon valmiudet johtaa organisaatiota.

Strateginen työkalu kehittämiseen

Management Audit eli johdon auditointi on strateginen työkalu, jolla tunnistetaan johdon tai keskijohdon valmiudet johtaa organisaatiota. Se antaa tärkeää tietoa myös seuraajasuunnitteluun. Tulosten avulla voidaan määritellä kehittämistoimenpiteet, jotka ovat olennaisia organisaation menestymisen kannalta.

Management Audit soveltuu toteutettavaksi kaiken kokoisissa ja eri elinkaaren vaiheissa olevissa organisaatioissa. Kasvuyrityksille se tarjoaa erinomaisen pohjan suunnitella kasvun edellyttämää organisoitumista. Yritysjärjestelyiden tueksi Management Audit tuottaa tärkeää tietoa liiketoimintatilanteesta, johtajuuspotentiaalista ja mahdollisista riskeistä.

Miksi Management Audit?

  • Taloudellinen hyöty – Management Audit tuottaa liikkeenjohdolle taloudellisen menestymisen kannalta olennaista tietoa.
  • Osaamisen hallinta – johdon auditoinnin avulla on mahdollista luoda kirkas kuva johtajuuspotentiaalista: kenellä on parhaat valmiudet ja millaisin toimenpitein näitä valmiuksia voidaan vielä vahvistaa. Tietoa voidaan hyödyntää strategisessa resursoinnissa ja seuraajasuunnittelussa.
  • Osallistujan oppimisprosessi – johdon potentiaalin kartoittaminen tarjoaa osallistujille luotettavaa tietoa itsetuntemuksen kirkastamiseksi.

Management Audit on tärkeä osa yritysjärjestelyn Due Diligence  -prosessia

Toimiva johto on yksi olennaisimpia osia henkilöstöpääomasta, jonka arvo kannattaa selvittää osana due diligence -prosessia. Management Audit on tärkeä työkalu organisaation henkilöstöpääoman arvon mittaamiseen ja kehityspotentiaalin arvioimiseen. Sen käyttö osana yritysjärjestelyä voi luoda hyvää lisäarvoa sijoituspäätösten tuottavuuteen.

Monipuoliset menetelmät takaavat luotettavuuden

Yksittäisillä menetelmillä ei saada luotettavaa käsitystä johdon potentiaalista, eikä luotettava ennustaminen onnistu vain haastattelulla. Siksi käytämme aina useita menetelmiä tiedon laadun varmistamiseksi.

Management Audit -toteutusmallimme sisältää:

  • perinpohjaisen projektisuunnitelman asiakkaan strategisten linjausten mukaan
  • työkaluja sisäiseen viestintään
  • ratkaisuja yksilöllisten arviointien toteuttamiseen (mm. erilaisia psykologisia työkaluja eri menetelmäperheistä sekä asiakkaan strategisia tavoitteita sivuavia tapauskuvauksia ja simulaatioita)
  • kehittymistä edistävät osallistujapalautteet; taitava fasilitointi haastaa ja energisoi
  • selkeät tulokset liiketoimintaratkaisujen tekemiseksi ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi
  • tukea kehitystoimenpiteille: usein asiakas haluaa tarjota kohdennettua coachausta avainhenkilöille, valmennusohjelmia seuraajapotentiaaleille tai yhteistyön ja päätöksenteon kehittämistä johtoryhmälle.