Toimiva johtamisjärjestelmä ja osaamispotentiaalin tehokas hyödyntäminen ovat yrityksen menestyksen kulmakiviä. Muutosten ja yritysjärjestelyjen yhteydessä johdon auditoiminen antaa järjestelyn osapuolille realistisen, puolueettoman käsityksen avainhenkilöiden käytettävyydestä ja potentiaalista.

Toteutamme asiakkaillemme arviointi- ja kehittämiskonsultointia liiketoiminnan erilaisiin nivelkohtiin. Yrityksen johtajuuskuvan määrittelemisellä voidaan luoda yhtenäinen malli sekä johtamistyön arvioimiseen että tulevien rekrytointien pohjaksi. Pitkäjänteisellä kehittämistyöllä yrityksen johtamiskulttuuria pystytään ohjaamaan toivottuun suuntaan.

Arviointiratkaisuillamme saadaan luotettavia kannanottoja strategisten resursointipäätösten tueksi. Tietoa voidaan hyödyntää seuraajasuunnittelussa ja tulevaisuuden potentiaalien arvioinnissa esimerkiksi osana yrityksen talent-prosessia.

Kun organisoitumista koskevat ratkaisut ja johtamisvastuut perustuvat systemaattiseen arviointitietoon, yrityksellä on parhaat edellytykset onnistua omissa liiketoiminnallisissa tavoitteissaan. Tarjoamme sekä kertaluonteisia auditointeja että säännöllistä potentiaalin kartoittamista ja kehittämistä yrityksen voimavarasuunnittelun tueksi.