Uravalmennus varmistaa osaamisen säilymisen organisaation käytössä ja lisää henkilöstön työhyvinvointia.

Uravalmennus tukee muutostilanteessa

Uravalmennus on coachingin muoto, jossa keskitytään uraan ja sen uudelleen suuntaamiseen. Valmennuksen avulla säilytetään osaaminen organisaation käytössä sille sopivimmalla paikalla. Samalla edistetään työssä viihtymistä ja motivaatiota.

Uravalmennus tukee uran eri vaihessa urasuunnittelua, uudelleen suuntautumista, omien vahvuuksien ja motivaation löytämistä tai tunnistamista tarvitseville.Yrityksen sisäisiin rakennejärjestelyihin liittyy aina riski ei-toivotusta vaihtuvuudesta ja toiminnan tyhjäkäynnistä. Valmennuksella voidaan tukea avainhenkilöiden sitoutumista ja edistää sisäistä työnkiertoa. Yksittäisen henkilön uran käännekohdissa, kuten vastuiden muuttuessa tai ulkomaantyöhön siirtymisen yhteydessä, uravalmennuksella varmistetaan rooliin liittyvien liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttyminen.

Uravalmennuksen avulla voidaan mm.

  • edesauttaa omien kompetenssien ja kehittämiskohteiden tuntemusta ja realististen vahvuuksien esiin tuomista ja hyödyntämistä.
  • tukea henkilön toiminta- ja työkyvyn ylläpitoa sekä vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja työmotivaatiota.
  • tukea henkilöä uuden suunnan löytämisessä –  auttaa omien mahdollisuuksien tunnistamista työ- ja koulutusmarkkinoilla sekä erilaisten vaihtoehtojen kartoitusta.
  • päivittää työnhakuvalmiuksia  ja aktivoida uudelleen sijoittumisessa.
  • ehkäistä ongelmien kärjistymistä yksilö-  tai työyhteisötasolla.

Valmennuksemme rakennetaan aina yksilöllisistä lähtökohdista, ja niissä korostuvat omien ja yrityksen tavoitteiden sekä voimavarojen tunnistaminen. Uravalmennus toteutetaan yksilövalmennuksena sovittuna ajanjaksona. Kaikki valmennuksen vaiheet toteutetaan neljän kuukauden sisällä valmennuksen alkamisesta tai  erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Valmennustapaamiset toteutetaan yleensä Psyconin toimipisteissä, mutta ne on mahdollista toteuttaa myös online-tapaamisina. 

Valmentaja tukee muutostilanteen hallittua läpivientiä konkreettisten välitavoitteiden ja niiden jatkuvan arvioinnin ja seurannan avulla.

Valmennuskokonaisuus koostuu moduuleista, jotka valitaan osallistujan tarpeiden mukaan. 

Psycon uravalmennus

Irtisanomistilanteissa työnantaja voi tukea irtisanottavien uudelleensijoittumista outplacement-palveluiden avulla.