Psyconin henkilöarvioinneilla pystytään ennustamaan työntekijöiden työmenestystä poikkeuksellisella täsmällisyydellä.

Psyconin blogissa onkin jo pariin otteeseen viitattu pro gradu ‑tutkimukseeni, joka tehtiin osana Metsä Groupin seurantahanketta. Tutkimukseni keskeisimmät tulokset kertovat, että

  1. Psyconin henkilöarvioinneilla pystytään ennustamaan työntekijöiden työmenestystä poikkeuksellisella täsmällisyydellä ja
  2. työmenestystä Metsä Groupilla ennustivat vahvimmin työntekijöiden numeerinen päättelykyky, kunnianhimoisuus ja psyykkinen paineensieto.

Tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa osoittaessaan, että laadukkaalla henkilöarvioinnilla on ennustevoimaa, ja näin sen avulla voidaan tuottaa todellista lisäarvoa palvelua käyttäville yrityksille. Työmenestystä vahvimmin ennustaneet psykologiset ominaisuudet taas poikkesivat tässä aineistossa jonkin verran siitä, mitä aiemman tutkimustiedon pohjalta oletettiin. Tämä tulos korostaa työn vaatimusten ja työkontekstin huomioimisen tärkeyttä henkilöarvioinnissa.

Psycon tuottaa laadukasta henkilöarviointia

Henkilöarviointien osuvuutta tutkittiin vertaamalla työntekijöiden henkilöarvioinnista saamia suosituksia heidän esimiestensä arvioimaan työmenestykseen, kun rekrytoinnista oli kulunut vähintään puoli vuotta. Ilmeni, että henkilöarviointisuositukset ja esimiesten arviot vastasivat toisiaan joko täsmälleen tai lähes täsmälleen yli 99 prosentissa tapauksista. Psyconin on syytä olla tuloksesta ylpeä, sillä näin erinomainen osuvuus viittaa vahvasti siihen, että Psyconin konsultit ovat ammattitaitoisia, menetelmät laadukkaita ja arvioinnit totuudenmukaisia.

Tutkimuksen toinen tulos kuitenkin muistuttaa siitä, että näin täsmälliseen lopputulokseen pääseminen vaatii muutakin kuin arvioitsijan vahvaa osaamista.

Kumppanuus vahvistaa osuvuutta

Toisin kuin joskus luullaan, laadukkaassa henkilöarvioinnissa ei etsitä ”hyviä tyyppejä”, vaan tarkastellaan työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuutta. Hakijoiden ominaisuuksia arvioidaan monipuolisesti ja suosituksessa korostetaan niitä piirteitä, jotka on kulloisenkin toimeksiannon tehtäväanalyysissä määritelty merkityksellisiksi. Etenkin silloin, kun arvioidaan henkilön persoonallisuutta, on tärkeää, että arviointia tekevä konsultti ymmärtää ihmisen psyykkisen rakenteen moniulotteisuuden ja dynaamisuuden sekä kuinka nämä ominaisuudet osuvat yksiin niiden haasteiden kanssa, joita haettava työ asettaa. Toisin sanoen konsultin tulee ymmärtää, mitä erilaiset ominaisuudet tietyssä työkontekstissa käytännössä tarkoittavat ja toisaalta myös, mitä ne eivät tarkoita.

Älykkyyttä ja tunnollisuutta on henkilöarvioinnin tutkimusperinteessä totuttu pitämään ominaisuuksina, jotka parhaiten ennustavat henkilön työmenestystä. On totta, että suurissa otoksissa nämä ominaisuudet näyttävät parantavan henkilön yhteensopivuutta moniin eri tehtäviin ja konteksteihin, mutta niiden painoarvo ja merkitys vaihtelevat huomattavasti työtehtävästä ja henkilöstä toiseen. Esimerkiksi älykkyyden merkitys menestystekijänä vaihtelee yksilön muiden ominaisuuksien mukaan, sillä henkilön motivaatiotekijät, persoonallisuus ja näiden yhteensopivuus työyhteisöön ja työn sisältöön vaikuttavat siihen, kuinka henkilö älykkyyttään hyödyntää. Mikäli älykäs ihminen työskentelee itselleen epämotivoivassa työssä, hän tuskin tulee hyödyntäneeksi kyvykkyytensä täyttä potentiaalia työnantajan eduksi.

Palataan käsiteltävään tutkimukseen ja Metsä Groupiin.

Seurantahankkeen osana tehdyssä pro gradu ‑tutkimuksessa älykkyys tai tunnollisuus eivät kumpikaan suoraan osoittautuneet parhaiten ja heikoiten työssään menestyneitä erotteleviksi menestystekijöiksi. Numeerinen päättely toki on älykkyyden osa-alue, ja kunnianhimoisuutta voidaan pitää tietyiltä osin tunnollisuuden alapiirteenä. Molemmat ominaisuudet kuitenkin nousivat tässä tutkimuksessa esille selvästi omina, itsenäisinä menestystekijöinään.

Tämä kaikki viittaa siihen, että Metsä Groupilla on omanlaisensa työtapa ja kulttuuri, minkä vuoksi siellä menestyminen vaatii hieman erilaisia kykyjä ja piirteitä kuin jossain toisessa yrityksessä menestyminen vaatisi.

Väitän, että 99 prosentin osuvuus oli tässä tapauksessa osoitus myös siitä, että Metsä Groupin ja Psyconin välinen yhteistyö on toimivaa. Arviointikonsultit tuntevat yrityksen ja sen haasteet ja osaavat näin keskittyä arvioinnissa oleellisiin ominaisuuksiin. Arviointeja ei ole tehty vertaamalla hakijoiden ominaisuuksia johonkin yleiseen ideaalityöntekijään, vaan yritysten välinen, pitkään jatkunut kumppanuus on mahdollistanut sen, että työkonteksti on ollut vahvasti läsnä arviointeja laadittaessa.

Laadukkailla menetelmillä ja osaavilla konsulteilla ei yksin luoda osuvaa henkilöarviointia, vaan paras tulos saavutetaan kiinteän ja pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena.

Kirjoittaja: Roope Heikkilä

Roope Heikkilä

Olen hiljattain valmistunut psykologian maisteri, ja minussa asuu vahva halu ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Kiinnostukseni erilaisiin asioihin ja ihmisiin herää herkästi, ja usein kiinnostukseni on sitä suurempi, mitä monimutkaisemmasta tapauksesta on kysymys.