Yksilöllinen tuki uudelleen sijoittumiseen.

Työsopimuslaki on uudistunut tämän vuoden alusta siten, että tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille on tullut oikeus yhden kuukauden palkan arvoiseen uudelleen työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Työvoiman sopeuttaminen ja YT:t ovat näinä aikoina osa työelämän arkea. Niiltä ei voi välttyä, mutta niihin voi suhtautua rakentavasti ja vastuunsa tuntevasti. Fiksusti toimiva työnantaja kartoittaa mahdolliset tarpeet sekä valmennuskumppanit, jotta lain velvoitukset täyttyvät ja uuteen suuntautuville lähtijöille jää työnantajasta vastuullinen kuva.

Suunnittele periaatteet valmiiksi

Tämä uusi velvollisuus koskee kaikkia työnantajia, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Työnantajan kustantama etu koskee irtisanottavia henkilöitä, joiden yhtäjaksoinen työsuhde on kestänyt vähintään viisi (5) vuotta. Yhteistoimintalain 16 §:n mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee sisällyttää jatkossa periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille mainittua valmennusta tai koulutusta. On arvioitu, että koulutusvelvollisuus koskisi vuosittain noin 10 000 henkilöä.

Yksilöllinen tuki uudelleen sijoittumiseen

Uudistuksen tarkoituksena on tukea uudelleen sijoittumista. Työnantaja päättää koulutuksen tai valmennuksen sisällöstä. Se voi liittyä joko työnhakuun tai ammattitaidon lisäämiseen. Joskus voidaan sopia, että työntekijä itse hankkii koulutuksen tai valmennuksen ja työnantaja kustantaa sen. Kulujen korvaamisen on tapahduttava tositetta vastaan ja todellisten kulujen perusteella, jotta korvaus ei ole veronalaista ansiotuloa. Koulutus tai valmennus on pääsääntöisesti toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen, mutta painavasta syystä myöhemminkin. Velvollisuutensa laiminlyövä työnantaja on lain mukaan korvausvelvollinen.

Miten edetä?

Monet asiakkaamme miettivät edelleen, miten asiassa kannattaisi edetä. Yksin ei kannata jäädä pohtimaan. Työelämän haasteisiin erikoistuneet työkäyttäytymisen ammattilaisemme osaavat tukea valmennuksen rakentamisessa tai tarjoamisessa. Tilanteesta riippuen valmennus voi olla joko yksilö- tai ryhmävalmennusta. Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vastattava irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai hänen kanssaan samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota.

Pelkkä velvoite vai aitoa apua uuden työn löytämiseen?

Aidosti tarvelähtöisesti rakennetuista valmennuksista voi saada apua konkreettiseen työnhakuun ja työnhaun välineiden päivitykseen. Velvollisuuden piiriin kuuluvilla, yli viisi vuotta organisaatiossa työskennelleillä, on todennäköisesti tähän tarvetta, sillä työnhaun markkinat ja tavat ovat kehittyneet merkittävästi viime aikoina. Henkilöarviointeihin erikoistuneet ammattilaisemme voivat yhdessä valmennettavan kanssa hahmottaa hänen vahvuuksiaan ja tulevan työuran kannalta olennaisia yksilöllisiä ominaisuuksiaan, motivaatiotekijöitään ja resurssejaan, mikä auttaa uuden omannäköisen paikan löytämisessä sekä rekrytointiprosesseihin orientoitumisessa. Valmennus hyödyttää myös realististen ratkaisujen hakemisessa ja out of the box ‑ajattelussa. Tällöin irtisanomiskriisin keskeltä voikin kasvaa jotain kiehtovaa uutta.

Kertautuvat hyödyt

Jokainen lähtijä on jonkun kollega, alainen, esimies tai yhteistyökumppani, ja heidän kohtalonsa koskettaa myös jäljelle jääviä. Lähtijöiden tukeminen sekä vastuullisesti hoidetut lähtöprosessit vaikuttavat myös jäljelle jäävän henkilöstön motivaatioon sekä työyhteisön ilmapiiriin. Nämä puolestaan heijastuvat vahvasti yrityksen tulokseen YT:iden jälkimainingeissa. Katse kannattaa suunnata myös kauemmas – lähtijät voivat tulevaisuudessa olla mahdollisia yhteistyökumppaneita, kilpailijoiden edustajia tai asiakkaita, jotka muistavat, missä merkeissä irtautuminen työnantajasta tapahtui.

Pave Maijasen sanoin: ”sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa…”

Lukemista:

www.finlex.fi
Työsopimuslaki - TSL 7:13 §, Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä - YT 16 §, Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma