Työnantajan hyvä maine on työnhakijalle merkittävä houkutin uutta työpaikkaa valitessa. Kukapa meistä ei haluaisi työskennellä organisaatiossa, jossa viihdytään ja voidaan hyvin?

Työnantajan hyvä maine on työnhakijalle merkittävä houkutin uutta työpaikkaa valitessa. Kukapa meistä ei haluaisi työskennellä organisaatiossa, jossa viihdytään ja voidaan hyvin? Houkuttelevaksi työnantajaksi ei tulla yhdessä yössä, sillä onnistuneesti rakennettu työnantajakuva on usein suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työn tulos. Ahkera työ kuitenkin palkitaan: kiinnostava työnantajakuva auttaa takaamaan, että organisaatio on työnhakijoiden keskuudessa kilpailukykyinen.

Katse sisäiseen työnantajakuvaan

Allekirjoitan väittämän, ettei työnantajakuvan kestävä rakentaminen ole – eikä voi olla – kilven kiillotusta tai päälle liimattua koreilua. Työnantajakuvan rakentaminen lähtee sisältä päin, syvältä organisaation rakenteista; hyvinvoivasta työyhteisöstä.

Työnantajakuvan yhteydessä voidaankin puhua ulkoisesta ja sisäisestä mielikuvasta. Käytännössä työnantajakuvan selkeä jako kahteen puoliskoon ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, mutta teeman lähemmälle tarkastelulle tämä kahtiajako on oiva lähtökohta. Sisäisellä työnantajakuvalla viitataan organisaation työntekijöiden mielikuvaan yrityksestä työnantajana; ulkoisella taas tarkoitetaan organisaation ulkopuolisille henkilöille muodostunutta mielikuvaa.

Työnantajakuvan rakentaminen lähtee sisältä päin, syvältä organisaation rakenteista; hyvinvoivasta työyhteisöstä.

Organisaatiot keskittyvät usein pohtimaan liiaksi ulkoista työnantajakuvaa eli sitä, millaista mielikuvaa he haluavat ulospäin välittää. Kannustan kuitenkin suuntaamaan katsetta vahvemmin sisäiseen työnantajakuvaan eli työntekijöiden kokemuksiin organisaatiosta työnantajana. Ketkäpä muut organisaation mainetta rakentavat ja viestivät ulospäin, elleivät sen omat työntekijät?

Positiivisen sisäisen työnantajakuvan perustana ovatkin juuri tyytyväiset työntekijät. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on organisaation tärkeimpiä kilpailuvaltteja tämän päivän työmarkkinoilla, sillä työntekijät eivät välttämättä tyydy pelkästään kohtuulliseen kompensaatioon ja mielekkäisiin työtehtäviin: työssä halutaan myös viihtyä. Niin sisäisen kuin ulkoisenkin työnantajakuvan kannalta tärkeää on työntekijöiden kokemus siitä, kuinka hyvin organisaatio osaajistaan pitää huolta.

Mistä on houkutteleva työnantaja tehty?

Millaiseen työpaikkaan ihmiset sitten hakeutuvat? Entä millaisessa työpaikassa ihmiset viihtyvät? T-Median tutkimuksen mukaan ihmiset arvostavat työpaikkaa valitessaan ennen muuta seuraavia kriteereitä:

  • Hyvä palkkaus. Työlle annetusta ajasta ja panoksesta halutaan saada vähintään kohtuullinen kompensaatio, mikä näkyy tasaisen varmasti työnantajamielikuvia kartoittavissa tutkimuksissa vuosi toisensa jälkeen. Toisaalta myös tehdyn työn koettu merkityksellisyys palkan vastineena kasvattaa arvostustaan.
  • Työsuhteen pysyvyys. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa varmuus työsuhteen jatkuvuudesta korostuu entisestään. Jokainen ihminen haluaa olla merkityksellinen ja tärkeä jäsen omassa yhteisössään, myös työpaikalla.
  • Työn monipuolisuus ja haasteellisuus.  Työsuhteen vakauden ja pysyvyyden vastapainoksi työtehtäviltä odotetaan monipuolisuutta, vaihtelevuutta ja uusia haasteita. Asiantuntijatyössä työ- ja vapaa-aika eivät enää ole selkeärajaisia, vaan työ ja vapaa-aika limittyvät toisiinsa vuorokauden ympäri. Aiemmin henkilökohtaista haastetta saatettiin hakea nykyistä aktiivisemmin vapaa-ajalta ja harrastuksista; nykyään myös työaika halutaan käyttää entistä vahvemmin ammatilliseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen.
  • Hyvä työilmapiiri. Kuten tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, työilmapiiri koettiin erityisen merkittäväksi tekijäksi työpaikan valintavaiheessa. Kannustava ja keskusteleva ilmapiiri nähtiin työnantajan houkuttavuutta huomattavasti lisäävänä tekijänä. Myös yhdessä tekemistä ja avointa tiedonkulkua pidettiin tärkeinä. Hierarkkinen, jäykkä ja yksilökeskeinen työnteon ilmapiiri ei houkuttele työnhakijoita, vaan nyt odotetaan epämuodollisempaa ja tasa-arvoisempaa toimintakulttuuria sekä yhteistyötä ja aitoja kohtaamisia.

Hyvinvoivassa työyhteisössä välitetään toisesta

Palatakseni edellisessä kappaleessa viittaamiini tutkimustuloksiin, työntekijöitä tuntuvat oikeastaan tyydyttävän varsin perinteiset työnantajan ominaisuudet. Työnantajassa kunnioitetaan vastavuoroista sitoutumista ja työntekijän arvostamista, työtehtäviltä kaivataan haasteita ja vaihtelevuutta ja työssä halutaan viihtyä ja voida hyvin. Kuulostaa varsin arkiselta – ja tässä arkisuudessa piileekin houkuttelevan työnantajakuvan ydin.

Kun sisäinen työnantajakuva on kohdallaan, ulkoisen työnantajakuvan rakentamisessa ollaan jo pitkällä. 

Positiivinen sisäinen työnantajakuva ei edellytä ihmetekoja, vaan ennen muuta se lähtee työnantajan ja työntekijän välisestä sitoutumisesta, välittämisestä sekä molemminpuolisesta luottamuksesta ja arvostamisesta. Jarkko Rantanen toteaa, että työpaikan tunneilmasto vaikuttaa hyvin konkreettisesti ihmisten sitoutumiseen, energiaan, luovuuteen ja hyvinvointiin. Innostuneet ja hyvinvoivat työntekijät tekevät selkeästi muita parempaa tulosta (lisää aiheesta Lauri Järvilehdon oivassa kirjoituksessa).

Kun teidän organisaatiossanne seuraavan kerran kokoonnutaan pohtimaan työnantajakuvanne rakentamista ja kehittämistä, kehotankin kääntämään katseen ensimmäisenä organisaation sisälle. Kuinka meidän organisaatiossamme voidaan? Millä tavoin voimme parantaa työntekijöidemme viihtyvyyttä? Kuinka voimme työhyvinvoinnin kautta vaikuttaa tuottavuuteemme? Kyse voi olla aluksi pienistäkin teoista, joiden taustalla on toisen ihmisen kunnioittaminen ja toisesta välittäminen. Ja kun sisäinen työnantajakuva on kohdallaan, ulkoisen työnantajakuvan rakentamisessa ollaan jo pitkällä.